Vyloučení odpovědnosti

Důležitá upozornění a vyloučení odpovědnosti

Níže uvedené vyloučení odpovědnosti je součástí naší internetové prezentace!

 

Okruh adresátů

Naše internetové stránky a nabídky na nich obsažené se obracejí na uživatele z členských států Evropské unie. Těžiště naší činnosti se zaměřuje na uživatele z České republiky.

 

Obsah online nabídky

Nepřebíráme žádnou záruku za aktuálnost, pravost, správnost, úplnost ani kvalitu informací poskytovaných na internetu. Nároky uplatňované vůči nám na základě odpovědnosti a vztahující se ke škodám hmotné či nehmotné povahy, jež byly způsobeny použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím chybných či neúplných informací, jsou principielně vyloučeny, jestliže z naší strany nedošlo k prokazatelně úmyslnému nebo hrubě nedbalému zavinění. Než začnete u nás zakoupené produkty používat, vždy si nejprve přečtěte pokyny obsažené v návodech k použití, jež byly spolu s produkty dodány.

 

Odkazy, hypertextové odkazy a bannery

Informace poskytnuté v rámci naší internetové prezentace obsahují zčásti propojení s obsahem jiných internetových poskytovatelů (např. přes tzv. hypertextové odkazy). Za tento obsah odpovídáme pouze v případě, že jsme o potenciálně nesprávném, protiprávním nebo trestně postižitelném obsahu věděli a bylo pro nás technicky možné a splnitelné, abychom jeho používání zabránili. V okamžiku zveřejnění na internetu jsme tyto obsahy svědomitě ověřili, avšak nedokážeme posoudit, zda jednotliví internetoví poskytovatelé nezačnou provedením změn ve svém obsahu nebo dalším propojením nabízet nesprávný, protiprávní nebo trestně postižitelný obsah. Vzhledem k technických specifikům internetu proto nemůžeme převzít odpovědnost za úplnost ani správnost informací zveřejněných v rámci naší internetové prezentace. U propojení s cizí webovou stránkou, vytvořenou ať už jakýmkoli způsobem (např. prostřednictvím hypertextového odkazu nebo banneru), která leží mimo sféru naší odpovědnosti, zodpovídá za konkrétní obsah výhradně příslušný provozovatel propojené webové stránky. Tímto výslovně prohlašujeme, že v okamžiku vytvoření hypertextového odkazu nebyl na propojené stránce žádný identifikovatelný nelegální obsah. Na aktuální a budoucí podobu, obsah nebo autorství propojených stránek nemáme žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancujeme od veškerého obsahu na propojených stránkách, které byly po vytvoření hypertextového odkazu změněny. Dále prohlašujeme, že si obsah cizích stránek propojených hypertextovým odkazem nepřivlastňujeme.

 

Nezávaznost nabídky

Všechny nabídky jsou nezávazné. Výslovně si vyhrazujeme právo měnit, doplňovat nebo mazat bez zvláštního upozornění části stránek nebo celou nabídku. Neexistuje žádný nárok na dostupnost naší nabídky.

 

Autorská práva a práva k obchodním značkám

Ve všech publikacích se snažíme dodržovat autorská práva k použitým obrázkům, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům, používat námi vytvořené obrázky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo obrázky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, k nimž se nevztahuje žádná licence. Všechny v internetových nabídkách uvedené a příp. třetími stranami chráněné obchodní značky a ochranné známky podléhají neomezeně ustanovením příslušné legislativy platné pro tyto známky a značky a právu z držby příslušných registrovaných vlastníků. Na základě samotného uvedení nelze předpokládat, že obchodní značka není chráněna právy třetích stran! Podoba a rozvržení našich stránek je – pokud tím nejsou porušena práva třetích stran – celosvětově chráněna našimi autorskými právy. Nedovolené použití, reprodukce nebo předávání jednotlivých obsahů nebo stránek bez našeho souhlasu bude stíháno podle trestního a občanského práva.

 

Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Jestliže části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, už neodpovídají nebo úplně neodpovídají platnému právnímu stavu, ostatní části dokumentu tím zůstávají z hlediska obsahu a platnosti nedotčeny.